Vrácení zboží a Reklamační řád

REKLAMACE A VRÁCENÍ ZBOŽÍ

 Adresa pro zaslání reklamace:

EstheCeuti s.r.o.
Čím 97
Čím
262 03

 

DŮVODY REKLAMACE:

 • Zásilka přišla nekompletní

Zapomněli jsme zaslat některý z objednaných produktů

 •     Zásilka přišla poškozená

Došlo k poškození během přepravy.

 •   Zásilka obsahovala jiný produkt

Doručili jsme Vám jiný produkt, než jste si objednali.

 • Vrácení zboží do 14 dnů od zakoupení

Zboží Vám z nějakého důvodu nevyhovuje a chcete ho vrátit

 •   Reklamace nefunkčního produktu

Produkt přestal fungovat nebo je jinak poškozený a chci zboží reklamovat

  

Jak zboží správně zabalit při odeslání k nám?

 1. Zvolte vhodný obal

Doporučujeme krabice, ve které zásilka přišla od nás, pokud není krabice poškozená.

Pokud krabici již nemáte, zvolte vhodnou krabici s ohledem na zasílaný produkt.

 1. Zboží v krabici vhodně zabezpečte

Prázdný prostor vyplňte výplňovým materiálem (bublinková fólie, noviny, polystyren apod.).

 1. Vložte potřebné dokumenty a pečlivě uzavřete

Do balíčku vložte daňový doklad a zásilku pečlivě uzavřete a zalepte lepící páskou.

 

Potřebujete poradit?

Kontaktuje naši zákaznickou linku telefonem nebo emailem:

Po-Pá 8:30-16:00 hod                                                            233 344 365

 

REKLAMAČNÍ ŘÁD

Úvodní ustanovení

 1. Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace”) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem.
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí obchodních podmínek pro prodej zboží prostřednictvím e-shopu www.estheceuti.cz společnosti Estheceuti s.r.o., se sídlem Chudenická 1059/30, Praha 10,102 00, IČO 07585578, DIČ CZ07585578 (dále jako “Prodávající”).
 3. Tento reklamační řád se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 O ochraně spotřebitele. 
 4. Tento reklamační řád se vztahuje pouze na spotřebitele. Nepoužije se v případě, že Kupující je právnickou osobou nebo fyzickou osobou podnikající, která provedla nákup za účelem svého podnikání.   

 Řádné plnění Prodávajícího

 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady, tj. že odpovídá ujednané jakosti, ujednanému provedení a je dodáno v ujednaném množství. Pokud nebyly jakost a provedení zboží ujednány, odpovídá Prodávající Kupujícímu za to, že zboží je vhodné pro účel patrný z Kupní smlouvy a pokud není takový účel patrný, pak pro účel obvyklý. 

 Výjimky z odpovědnosti Prodávajícího 

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 1. vada vznikla na věci způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci,
 2. vada byla způsobena Kupujícím nesprávným užíváním, skladováním, zásahem kupujícího, mechanickým poškozením nebo nesprávnou údržbou,
 3. vada je na věci v době převzetí a pro takovou vadu již byla sjednána sleva z kupní ceny,
 4. jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 5. vada vznikla jako důsledek vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

Uplatnění reklamace

 1. Kupující je povinen vadu oznámit Prodávajícímu včas a bez zbytečného odkladu. Kupující vyplní Reklamační formulářa v elektronické podobě jej zašle na adresu fakturace@estheceuti.eu.  Alternativně vytištěný protokol zašle doporučeným dopisem na adresu EstheCeuti s.r.o., Čím 97, Čím, 262 03. Oznámení vady musí obsahovat alespoň tyto údaje: Jméno a příjmení, adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, číslo kupní smlouvy, identifikaci reklamovaného produktu a popis reklamované vady.
 2. Prodávající je povinen Kupujícímu přijetí reklamace potvrdit, a to ihned či bez zbytečného odkladu po jejím obdržení. 
 3. Pokud by posouzení reklamace mělo Kupujícímu činit potíže, např. proto že věc není možné dopravit k prodávajícímu běžným způsobem, může Prodávající po dohodě s Kupujícím posoudit vadu na místě, nebo jiným způsobem.
 4. Uplatní-li kupující vůči Prodávajícímu reklamaci oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže reklamované zboží užívat.
 5. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. Po uplynutí této lhůty nelze právo z vadného plnění uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak.

 Vyřízení reklamace 

 1. Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech pak nejpozději do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. 
 2. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. 
 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. 
 4. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.
 5. Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo odstoupení od smlouvy (s vrácením kupní ceny v plné výši). 
 6. Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující nárok na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

 Náklady reklamace a řešení sporů

 1. Pokud je reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.
 2. Pokud nedojde k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obrátit na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů, případně na příslušný soud.

 

                                                                                                   info@estheceuti.eu